Zv. MINISTËR

 

ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ:

Име: Илхан
Презиме: Рахман
Датум на раѓање: 23.04.1987
Место на раѓање: Охрид / Р.С.Македонија
Националност: Турчин
Државјанство: Македонско / граѓанин на Република Северна Македонија

Е-маил: ilhan.rahman@mpsoz.gov.mk

 

ОБРАЗОВАНИЕ:

(1994-2001) О.У. Братство Единство – Охрид (8 Годишно основно образование на мајчин Турски јазик)
(2001 – 2005) СОУ “Св. Климент Охридски“ – Охрид 4 Годишно средно образование на Македонски јазик во природно математичка група
(2005 – 2009) ФОН УНИВЕРЗИТЕТ Високо образование на Македонски јазик. Факултет за Политички Науки , Смер Дипломатија и Меѓународна Политика, втор степен на ЕКТС (240 ЕКТС)
(2017) Запишан на магистерски студии, насока – Дипломатија и меѓународна политика (ФОН УНИВЕРЗИТЕТ – Скопје)

РАБОТНО ИСКУСТВО:
(2010 – 2012) Потпретседател на НВО Здружение на млади, демократија и човекови права УФУК
(2013 – 2015) Претседател на НВО Претседател на Здружение за млади, демократија и човекови права УФУК (http://ufukdernegi.org ) Претседател на НВО и застапник на НВО
(2014 – 2017) Приватен сектор
(2009 – 2015) Kолумнист Писател на колумни во областа на политиката, социјалата, младинскиот сектор идр. Списание УФУК, Списание Балкан Гунлуги, Куббеалти Академиси (http://ufukdernegi.org/) Општествена одговорност
(2017-2020) Директор на Агенција за остварување на правата на заедниците (АОПЗ)

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ:
Турски (мајчин јазик), Македонски , Англиски