SEKRETAR SHTETËROR

Rami Qerimi është lindur më 18.6.1965 në Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut. Shkollën fillore e ka mbaruar në “Petar Zdravkovski-Penko”, të mesmen në gjimnazin “Zef Lush Marku”, kurse studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë.

Gjithashtu, Rami Qerimi ka mbaruar studimet në Universitetin e Tetovës në Fakultetin Juridik, ndërkaq më 2012 mori titullin e magjistrit të drejtësisë.

Karrierën profesionale e filloi në sektorin privat, nderka në periudhën 2000-2002 u angazhua në organizatën ndërkombëtare Gallup International. Gjatë kësaj periudhe Rami Qerimi ka qenë drejtpërdrejt i angazhuar në bashkëpunimin me institucionet kyç në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Në periudhën 2003-2005 Rami Qerimi ka ushtruar funksionin e zëvendësdrejtorit të Drejtorisë së të Hyrave Publike në Shkup.

Në zgjedhjet lokale të vitit 2005 Rami Qerimi u zgjodh kryetar i Komunës së Tearcës për një mandat katërvjeçar. Njëkohësisht, gjatë kësaj periudhe Qerimi ka qenë edhe anëtar i Bordit Drejtues të Bashkësisë së Njësive të Vetëqeverisjes Lokale (BNJVL), anëtar i komisionit qeveritar për kalimin në fazën e dytë të decentralizimit fiskal, anëtar i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Regjionale në Këshillin e Europës në Strasburg dhe anëtar i Rrjetit të Asociacioneve të Autoriteteve Lokale të Europës Juglindore (NALAS- Network of Associations of Local Authorities of South Eastern Europe).

Pas përfundimit të mandatit katërvjeçar si kryetar i Komunës së Tearcës, në periudhën 2009-2010, Rami Qerimi kaloi në Qendrën Rajonale të Pollogut, si drejtor i kësaj qendre, për të vazhduar angazhimin në Komunën e Çairit, ku deri në vitin 2014 ka udhëhequr me Sektorin juridik.

Në periudhën 2014-2017 Rami Qerimi ka ushtruar pozitën e Sekretarit të Përgjithshëm të Komunë së Çairit.

Në periudhën 2018-2020 Rami Qerimi u emërua drejtor i Ndërmarrjes Publike “Shkupi i Vjetër”, ndërkaq më pas edhe Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Sistemit Politik dhe të Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive.

Flet gjuhën maqedonase, serbe, kroate, angleze dhe italiane.