Zv. Ministër

Неџад Мехмедовиќ

Të dhënat personale
Data e lindjes
09.06.1985
Adresa – nedjad.mehmedovikj@gmail.com
Përgatitja arsimore
2018 Doktorant në programin studimorë: Historia e Maqedonisë pranë Institutit për histori kombëtare – Shkup
2017 Ka magjistruar në Universitetin “Shën Klimenti i Ohrit” – Sofje, Fakulteti për filologji klasike dhe të reja – Osmanistikë: titulli i punimit të magjistraturës: Tregtarët dhe zejtarët në kazanë e Pazarxhikut (Dobriç) gjatë gjysmë së dytë të shekullit XIX 2013 Ka magjistruar në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi” – Shkup. Fakulteti juridik “Justiniani i Parë” – politikat publike: titulli i punimit të magjistraturës:
Lëvizjet migruese dhe politikat ndaj Boshnjakëve në Maqedoni nga fundi i shekullit XIX deri në fillim të shekullit XX 2008 Ka diplomuar në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi” – Shkup. Fakulteti juridik “Justiniani i Parë” – Shkencat politike Angazhimet e punës
2018 – asistent hulumtues në Institutin për historik kombëtare – Shkup
2016 – 2017 asistent i projektit në Shoqatën për zhvillim të bashkësisë rome “SUM NALL”
2010 – 2015 Koordinator i projektit në Qendrën për hulumtime dhe krijime të politikave (CIKP)

 • Shkup
  Aktivitete shoqërore
 • Kryetar i Shoqatës “Instituti për politika publike” Shkup www.ipp.org.mk (2018 – )
 • Themelues i ueb platformës www.nato.mk (2017- ) – platforma e parë on – line e specializuar për Aleancën e NATO në Republikën e Maqedonisë. Projekt i përkrahur nga Divizioni i NATO për Diplomaci Publike
 • Themelues i ueb faqes www.bosnjaci.mk , ueb faqja e parë në gjuhën boshnjake që i kushtohet aktiviteteve shoqërore të Boshnjakëve në Republikën e Maqedonisë
 • Themelues dhe anëtarë i shoqatës për kulturë, vlera të përbashkëta dhe zhvillim të qëndrueshëm “DIVAN”
 • Anëtarë i shoqatës së historianëve në Republikën e Maqedonisë

Bibliografi (e përzgjedhur)
Monografi

 • Poznati Bošnjaci Makedonije (Boshnjakët e njohur nga Maqedonia), Šadrvan, Skopje 2014, 164 (bashkautorë).
 • Безвременски херој на вистината (Heroi jashtë kohorë i së vërtetës), Шадрван, Скопје 2013, 86 (bashkautorë).
 • Developing brain gain policies in Macedonia: pitfalls and challenges, Center for Research and Policy Making, Skopje 2012, 33 (bashkautorë).
  Përmbledhje punimesh
 • Macedonia at the annual general debate of the United Nations General assembly (1993-2018), Institute for Public Policy, Skopje 2018, 168.
  Artikuj
 • „Анализа на програмите на политичките партии и застапеноста на Ромите и ромските прашања во Република Македонија“ (Analiza e programeve të partive politike dhe përfaqësia e Romëve dhe e çështjeve rome në Republikën e Maqedonisë), publikim në suaza të projektit: Education for employment for all Roma, Shoqata për zhvillimin bashkësive rome në Maqedoni„SUMNAL“, Shkup, 2016, 1–21.
 • „Islam and Christianity in the History Curriculum of the Primary Education in the Republic of Macedonia“, IBU Social and Human Science Journal, vol. 1/2014, Nо. 1, 5–21 (bashkautor).
 • „The anthropologic potential as a factor for the development of the tourism in the Shara – Polog region“, Përmbledhje punimesh nga konferenca ndërkombëtare shkencore Culture, Identity, Politics, Institute of Ethnology and Folklore, Zagreb 2012, 82–90 (bashkautor).
 • „On Macedonia‘s nation branding“, The Macedonian question: 20 Years of political struggle into European integration structures, Center for Research and Policy Making, Skopje 2010, 30–47 (bashkautor).
 • „Developing “brain gain” policies in the Western Balkans“, National report: Macedonia, Center for Research and Policy making, Skopje, 2010, 1–11 (bashkautor).
 • „Razvijanje politike priliva mozgova u Makedoniji“, Zbornik regionalne naučne konferencije Mobilnost i odlazak stručnjaka: Lični i društveni dobici i gubici, Grupa 484, Beograd 2010, 10–12 (bashkautor). Materiale
 • „Odluka o postavljanju biste skopskom revolucioneru Aliji Avdoviću“ (Vendim për vendosjen e bustit të revolucionarit serb Alija Avdoviq) , Šadrvan, 2018, nr. 2, 7–8.
 • „ Деловник за работа на Џематските меџлиси на подрачјето на Вакафско-месареф- скиот совет во Скопје“ (Rregullore për punën e Mexhlisit të xhematëve në territorin e Këshillit Mesarefit të Vakëfit në Shkup), Histori, LIII/2018, nr. 2, 119-127.

Artikuj gazeteи

 • „ЦИА по 65 години: Нови сознанија за ’гревовите‘ на струмичките студенти“ (CIA pas 65 viteve: Njohuri të reja për “mëkatet” e studentëve nga Strumica), МКД. МК, Скопје
  2017, 1–9.
 • „ЦРУ – след 65 години: Нови разкрития за ’греховете‘ на студентите от Струмица“,
  World Review, Институт за политика и устойчиво развитие, София 2017, 1–8.
  Pjesëmarrje në realizimin e projekteve (të përzgjedhura)
  2013 – 2015 Akademia kombëtare për demokraci (AKD), projekt i Këshillit të Evropës për Ballkanin (koordinator i projektit për Maqedoninë) 2010 – 2015 Shkolla për politika publike “Nëna Terezë”, pjesë e shkollave për studimet politike

Të Këshillit të Evropës, Strasburg, Francë (koordinator i projektit)
https://www.coe.int/en/web/schools-political-studies

2011 – 2011 “Making Schools free of violence in the FYR Macedonia”, projekti i financuar nga UNICEF, i implementuar nga CID dhe KREATIV (ekspert dhe fasilatorë) 2010 – 2011 Detektimi i liderëve në Maqedoni dhe Shqipëri; potenciali i elitave për promovimin e ndryshimeve shoqërore. CIKP – Shkup. Projekt i financuar nga Programi rajonal për promovim të hulumtimeve në Ballkanon Perëndimorë (hulumtues)

2009 – 2010 Attitudes toward the Death Penalty in Ethnically Divided Societies: Albania, Macedonia, and Montenegro, University of New York Tirana (UNYT), projekt i financuar nga Programi rajonal për promovimin e hulumtimeve në Ballkanin Perëndimorë (hulumtues)

2009 – 2010 Technical Assistance to the Civil Servants Agency and strengthening the implementation of the National System for Training Coordination, projekt i financuar nga IPA (asistent i projektit) Trajnime / kurse / vizita studentore (të përzgjedhura)

 • Training course (Erasmus+): “VolUME Volunteers: United, Motivated, Engaged”- Grenoble,
  France, November 2017
 • X PAUCI Eastern Policy Forum „Transatlantic Community versus Eurasia – Arising
  Challenges and New Opportunities”, Warsaw, Poland, December 2014
 • “World Forum for Democracy” titled: “From participation to influence: can youth revitalise democracy?”, Council of Europe, Strasbourg, France, November 2014
 • “PfP Consortium Study Group “Regional Stability in South East Europe” speaker at the panel: “The Regional Dimension of the Role of Civil Society Organizations”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September 2014
 • “World Forum for Democracy” titled: “Re-wiring Democracy: connecting institutions and citizens in the digital age”, Council of Europe, Strasbourg, France, November 2013
 • “Summer Seminar for Young Public Policy Professionals from South Eastern Europe and the Black Sea region”, June 2013, Albena, Bulgaria
 • “Combating Organized Crime and Corruption – a Regional Challenge”- Bečići, Montenegro, April 2013
 • “World Forum for Democracy”, titled: “Bridging the gap: democracy between old models and new realities”, Council of Europe, Strasbourg, France, Oct. 2012
 • ”Coexistence Building and Improving Service Delivery through Decentralization”, Pristina, Kosovo, December 2011
 • ”Preparatory Seminar Civil Society Forum”, Valencia, Spain, Nov. 2011
 • “The essentials of video production” – Weicherdange, Luxembourg, Sept. 2011
 • “Facing problems of local self-government”, Neum, Bosnia and Hercegovina, September 2011
 • “Summer University for Democracy” titled “Ethics and Politics”, Council of Europe, Strasbourg, France, June 2011
 • “Local government and leadership”, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, April 2011
 • Seminar and Conference “Shared Social Responsibility”, Brussels, Belgium, February 2011
 • “Challenges of the local democracy in the Western Balkans”, Budva, Montenegro, February 2011
 • OSCE Review Conference – (guest speaker at the side-event “Freedom of Expression in the OSCE Region” organized by the Jefferson Institute), Warsaw, Poland, October 2010
 • Pristina Summer University, Course “Research methods for the social sciences”, Prishtina, Kosovo, July 2010
 • “How to apply for IPA funds” (certificate), Skopje, Macedonia, 2010.
 • International conference „Europe 2020 – Civil visions‟ – speaker in the third Panel: „The solidarity in the EU – shared responsibility for the development‟ and the topic of the speech was „Migration changes/challenges after the visa liberalization for the Western Balkan countries‟ – Sofia, Bulgaria, January 2010
 • Seminar on Survey Methodology (certificate), Skopje, Macedonia, June 2009
 • Net-Work-Ing Conference, phase 2: “Democracy, minority issues, regional cooperation”, Pristina, Kosovo, March 2009
 • Pristina Summer University, Course: “Theories of international relations“- Pristina, Kosovo, July 2008.
 • International Summer University in Macedonia, Course: “Policy analysis” – Bitola, Macedonia, July 2007
 • Human rights seminar ‟Breaking the Vicious Circle of Roma Cultural Isolation‟ Tirana, Albania, June 2007
 • European Youth Parliament for SEE – European Youth Parliament, Ohrid, Macedonia, December 2006
 • Public Traffic and illegal migration– International organization for migration (IOM), Skopje, Sept. 2006
 • International Summer University in Macedonia, Course: “EU Policy Making: Institutions, Procedures and Strategic Objectives”, SEE University – Tetovo, Macedonia, July 2006.
  Njohja e gjuhëve të huaja
  Gjuha angleze, serbe / kroate/ boshnjake dhe bullgare.
Shares