Ministria

Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive i kryen punët që kanë të
bëjnë me:

 • funksionimin e sistemit politik,
 • sigurimin dhe koordinimin e mbështetjes së Qeverisë në realizimin e prioritetit strategjik të lidhur me
  detyrimet që dalin nga Marrëveshja Kornizë,
 • sigurimin dhe realizimin e mjeteve financiare të nevojshme për zhvillim të suksesshëm të procesit të
  realizimit të detyrimeve të cilat dalin nga Marrëveshja Kornizë në kuadër të Buxhetit të Republikës së
  Maqedonisë dhe nga donatorët,
 • sigurimin e koordinimit dhe harmonizimin e punës së organeve të administratës shtetërore për
  zbatimin e Marrëveshjes Kornizë,
 • avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pjesëtarëve të bashkësive si grup i shtetasve të Republikës
  së Maqedonisë së Veriut, i cili tradicionalisht jeton në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut,
  me ç’rast pjesëtarët e tij kanë veçori të ndryshme etnike, gjuhësore, kulturore, religjioze e të tjera
  dhe i mban dëshira për mbrojtje dhe kultivim të atyre veçorive,
 • ndjekjen dhe zbatimin e të drejtës së përdorimit të gjuhëve dhe alfabeteve të bashkësive,
 • garantimin e mbrojtjes së identitetit etnik, kulturor, gjuhësor dhe fetar të bashkësive,
 • bashkëpunimin ndërkombëtar për çështje që kanë të bëjnë me jetën politike dhe marrëdhëniet
  ndërmjet bashkësive,
 • çështje tjera që kanë të bëjnë me jetën politike dhe marrëdhëniet ndërmjet bashkësive,
 • bashkëpunimin dhe harmonizimin e të dhënave nga evidenca në kompetencë të vet me Entin
  Shtetëror të Statistikës,
 • bashkëpunimin dhe kryerjen e punëve profesionale për nevojat e organeve të pushtetit shtetëror dhe
  lokal, në përfaqësitë diplomatike dhe konsullore Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në organet
  tjera shtetërore të themeluara në bazë të Kushtetutës dhe ligjit dhe në institucionet që kryejnë
  veprimtari nga sfera e arsimit, shkencës, shëndetësisë, kulturës, punës, mbrojtjes sociale dhe
  mbrojtjes së fëmijës, sportit si dhe në veprimtari tjera me interes publik të përcaktuar me ligj, e të
  organizuara si agjenci, fonde, institucione publike dhe ndërmarrje publike të themeluara nga
  Republika e Maqedonisë së Veriut ose nga komunat, nga Qyteti i Shkupit, si dhe nga komunat e
  Qytetit të Shkupit,
 • ndjekjen e gjendjes në marrëdhëniet ndërmjet bashkësive në Republikën e Maqedonisë së Veriut në
  nivel nacional, në rajone dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe përgatitjen e raporteve dhe
  rekomandimeve në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe në Komitetin për
  Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive,
 • dhënien e mbështetjes institucioneve në realizimin e obligimeve të këtij ligji,
 • promovimin dhe marrjen e masave për avancimin e gjuhës që e flasin së paku 20% të qytetarëve të
  Republikës së Maqedonisë së Veriut,
 • përgatitjen e materialeve profesionale analitike nga kompetenca e vet për nevojat e Qeverisë së
  Republikës së Maqedonisë së Veriut,
 • dhënien e mbështetjes së Qeverisë në sigurimin e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat të qytetarëve
  që u takojnë të gjitha bashkësive në organet e administratës shtetërore,
 • dhënien e mbështetjes në përgatitjen e metodologjisë për miratimin e planeve aksionale të Qeverisë
  në sferën e përfaqësimit të drejtë gjatë punësimit,
 • dhënien e mbështetjes në koordinimin e aktiviteteve me organet e administratës shtetërore dhe me
  donatorët dhe
 • kryen edhe punë tjera të përcaktuara me ligj.


Në përbërje të Ministrisë për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive janë:

 • Drejtoria për zhvillim dhe avancim të arsimit në gjuhët e pjesëtarëve të bashkësive;
 • Drejtoria për afirmim dhe avancim të kulturës së pjesëtarëve të bashkësive në Republikën e
  Maqedonisë.
Shares